واحد تحقیق و توسعه (R&D)

تحقیق و توسعه بخش مهمی از استراتژی گروه بازرگانی داودی و یک ستون بنیادی برای ایجاد رشد داخلی و حفظ توانایی رقابت در بلند مدت است. متخصصان مجرب در این بخش با انجام پروژه های علمی-تحقیقاتی، اهداف شرکت را در موارد زیر پیگیری می کنند:

پخش ویدیو

تیم علمی مجرب و فعال واحد تحقیق و توسعه گروه بازرگانی داودی تمامی شرایط و فاکتورهای موثر بر تولید ایده آل مرغ و تخم مرغ را با دقت بسیار بالا در واحد های تحقیقاتی به روز این مجموعه مورد بررسی قرار می دهند.

این مجموعه دارای یک واحد تحقیقاتی در کارخانه خوراک به منظور بررسی شرایط و کیفیت تولید خوراک آماده، یک واحد تحقیقاتی ویژه جوجه گوشتی به منظور بررسی عوامل موثر بر بهبود شرایط تولید گوشت مرغ و یک واحد تحقیقات مرغ تخمگذار به منظور بررسی عوامل موثر بر بهبود شرایط تولید تخم مرغ می باشد.

کلیه طرح های تحقیقاتی که در این واحد انجام شده است عبارتند از:

 

 1. تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین خوراک و غلظت کنسانتره در دوره های مختلف بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
 2. تاثیر سطوح مختلف مواد مغذی خوراک هفته اول بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
 3. تاثیر منابع مختلف روغن در جیره های پلت بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه های گوشتی
 4. تاثیر منابع مختلف روغن و مخلوط روغن سویا و طیوری در خوراک آردی بر عملکرد رشد، ایمنی، مورفولوژی روده کوچک و قابلیت هضم خوراک جوجه های گوشتی
 5. مقایسه سطوح مختلف پودر چربی کلسیمی و روغن در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد رشد، ایمنی، قابلیت هضم خوراک، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و مورفولوژی روده کوچک
 6. تاثیر سطوح مختلف پودر چربی کلسیمی و روغن در جیره مرغان تخمگذار بر عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ، استحکام پوسته، ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون
 7. تاثیر سطوح افزایشی DDGS گندم در خوراک بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
 8. مقایسه سطوح مختلف و دو منبع فسفر بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه های گوشتی
 9. اثر سطوح مختلف نشاسته نوع B در خوراک به فرم پلت بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
 10. اثر سطوح مختلف نشاسته نوع B در خوراک مرغان تخمگذار به فرم پلت و آردی بر عملکرد تولید، ایمنی و کیفیت تخم مرغ
 11. اثر سطوح مختلف فسفر و سطوح برابر با توصیه و دو برابر توصیه فیتاز در دو سطح اسیدفایتیک جیره بر عملکرد، ایمنی و رسوب پذیری کلسیم و فسفر در استخوان تیبیا جوجه های گوشتی
 12. تاثیر سطوح مختلف ضدعفونی نانوکر در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی بر عملکرد، ایمنی، فاکتورهای بیوشیمیایی و خاصیت آنتی اکسیدانی سرم خون
 13. مقایسه اثر دو منبع لیزین هیدروکلراید و لیزین سولفات در دو منبع پروتئینی دارای لیزین بالا و پایین بر عملکرد و درصد عضله سینه جوجه های گوشتی

مدیر واحد

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی​

عضو هیات علمی​