مشاور تغذیه

مدیر فروش

محصولات مرتبط

ذرت، کنجاله سویا، روغن ، متیونین، لایزین، ترئونین، کلسیم فسفات، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، کولین کلراید، کربنات کلسیم، فیـتـاز، نـمــک، بی کربنات سدیم، مکمل های ویتامینه و معدنی، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز خوراک طیور

دان ویژه هفته اول جوجه گوشتی

هفتـــه اول پـــرورش مهم ترین زمــان در یــک دوره پرورش مـرغ گوشتــــی می باشد. تغذیه در این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که در این زمان رشد و تکامل دو برابری دستگاه گوارش و بلوغ اندام های داخلی مخصوصا غدد مترشحه آنزیم های گوارش و دستگاه عصبی را مشاهده می کنیم. به همین دلیل خوراک هفته اول می بایست از نظر کیفیت مواد اولیه به خصوص ذرت و سویا بسیار مناسب و مطلوب باشد. همچنین فرمولاسیون این خوراک نیز بایستی بر اساس الگوی رشد اندام های گوارشی و عصبی انجام شود.