خرید و فروش انواع نهاده دام و طیور

خرید و توزیع انواع نهاده های خوراک دام و طیور از شرکت های معتبر و واردکننده های مستقیم کشور اعم از ذرت، سویا ، جو ، کلزا و سبوس